Skateparkokra vonatkozó rendeletek

A Magyar Közlönyben megjelent skateparkokra vonatkozó kormányrendelet. 
Hivatalosan a skatepark  - görgős sporteszközök létesítménye (görpálya)

Itt a hivatalos link, de mivel sok más is van benne, igy kimásoltam a csak skateparkokra vonatkozó oldlalakat.


M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 160. szám 4497
V. A Kormány tagjainak rendeletei
 
Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 24/2020. (VII. 3.) ITM rendelete
egyes szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szórakozási célú
sporteszközök biztonságosságáról
 
A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 15. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed
a) a szórakoztatási célú berendezés, létesítmény és ideiglenes szerkezet, valamint
b) a szórakozási célú sporteszköz
tervezésének, gyártásának, kivitelezésének, megfelelőségértékelésének, üzemeltetésének, használatának,
átalakításának, javításának, felújításának és műszaki megvizsgálásának műszaki és biztonságtechnikai
követelményeire.
(2) E  rendeletnek a  tervezésre, a  gyártásra, a  kivitelezésre, a  megfelelőségértékelésre, az  átalakításra, a  javításra,
a  felújításra, a  műszaki megvizsgálásra, valamint az  üzemeltetési napló vezetésére és a  gépkönyvre vonatkozó
rendelkezéseit nem kell alkalmazni
a) az 50 m2
 alapterületet el nem érő színpadra, sátorra;
b) a rendezvény lebonyolítására szolgáló, 20 m2
 alapterületet el nem érő épületre;
c) a 3 méter magasságot el nem érő installációkra;
d) az 5 m2
 alapterületet el nem érő, felfújható berendezésekre;
e) a nem gépi meghajtású gyermekautóra;
f) a játszóházakra, ha nem található bennük e rendelet hatálya alá tartozó szórakoztatási célú berendezés vagy
létesítmény; valamint
g) az a)–f)  pontba nem sorolható azon berendezésekre és létesítményekre, amelyeket nevelési, oktatási
intézményekben, az  intézmény nevelői, oktatói által folyamatos felügyelet mellett, kizárólagosan oktatási
célra használnak.
(3) A  szórakoztatási célú berendezés, létesítmény és ideiglenes szerkezet, valamint szórakozási célú sporteszköz
veszélyességi osztályba sorolását az 1. melléklet határozza meg.
(4) E  rendelet hatálya nem terjed ki a  játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló miniszteri rendeletben
meghatározott játszótéri eszközökre.
2. Értelmező rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában
1. időszakos műszaki vizsgálat: annak eldöntését célzó eljárás, hogy adott szórakoztatási célú berendezés,
létesítmény, ideiglenes szerkezet, valamint a  vasalt út és a  görgős sporteszközök létesítménye kivételével
a szórakozási célú sporteszköz megfelelőségi tanúsítványának hatálya meghosszabbítható-e;
2. megfelelőségi tanúsítvány: a  megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi
CXXXIII.  törvényben meghatározott megfelelőségértékelési tevékenység elvégzését igazoló dokumentum,
amelyben a  kijelölt szervezet tanúsítja, hogy a  szórakoztatási célú berendezés, létesítmény, ideiglenes
szerkezet, valamint a vasalt út kivételével a szórakozási célú sporteszköz megfelel az adott berendezésre vagy
létesítményre vonatkozó műszaki és biztonságtechnikai előírásoknak;
 
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 160. szám 4498
 
3. műszaki vizsgálat: a  szórakoztatási célú berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet, valamint a  vasalt út
kivételével a  szórakozási célú sporteszköz vizsgálata és megfelelőségének megállapítása a  biztonságossági
követelmények alapján, elsősorban a  vonatkozó szabványok figyelembevételével és szakmai értékítélet
alapján értelmezett általános követelmények szerint;
4. szórakoztatási célú berendezés, létesítmény: szórakoztatási célú ideiglenes szerkezetnek és szórakozási célú
sporteszköznek nem minősülő olyan berendezés, létesítmény vagy szerkezet, amelyet az azt igénybe vevők
szórakoztatása vagy szórakoztatásának kiszolgálása céljából üzemeltetnek vagy állítanak fel;
5. szórakoztatási célú ideiglenes szerkezet: olyan létesítmény, amelynek felállítási időtartama az összes felállítási
helyen együttesen sem haladja meg a 250 napot egy naptári évben;
6. szórakozási célú sporteszköz: olyan sporteszköz, melynek célja különböző mozgás- és térélmények
kipróbálása, gyakorlása;
7. üzemeltetési napló: a  szórakoztatási célú berendezés, létesítmény üzemeltetésére, használatára,
karbantartására és javítására vonatkozó információkat tartalmazó dokumentum;
8. üzemeltető: az  a  természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki a  szórakoztatási célú berendezéssel,
létesítménnyel, ideiglenes szerkezettel, szórakozási célú sporteszközzel szórakoztatási céllal tevékenységet
folytat, és annak folyamatos helyszíni felügyeletét és rendszeres ellenőrzését biztosítja, vagy aki
a  szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, ideiglenes szerkezetet, szórakozási célú sporteszközt
szórakoztatási céllal bérbe adja;
9. vasalt út: olyan közjóléti célt szolgáló berendezés, amely biztosítókötélből és egyéb rögzített
mászószerelvényekből áll, az  útvonala általában sziklás terepen vezet, és a  felhasználó nem áll felügyelet
alatt.
3. A tervezéssel kapcsolatos követelmények
3. § (1) A  szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, ideiglenes szerkezetet, szórakozási célú sporteszközt úgy kell
tervezni, kialakítani, hogy rendeltetésszerű használat esetén ne veszélyeztesse a  személyek életét, testi épségét,
egészségét és a vagyonbiztonságot.
(2) Ha a  szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, ideiglenes szerkezetet, szórakozási célú sporteszközt
a  vonatkozó nemzeti műszaki szabványban, műszaki előírásban meghatározott speciális tervezési és gyártási
követelmények szerint gyártották és annak megfelelően üzemeltetik, azt úgy kell tekinteni, hogy megfelel
az e rendelet szerinti alapvető biztonsági követelményeknek.
4. § (1) A tervező feladata a szórakoztatási célú berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet, szórakozási célú sporteszköz
a) tervezett élettartamának meghatározása,
b) biztonságos szállításához, szereléséhez, karbantartásához, vizsgálatához és üzemeltetéséhez szükséges
előírásokat tartalmazó dokumentumok elkészítése,
c) szétszedett állapotban történő vizsgálata során vizsgálandó fődarabok és kapcsolatok meghatározása,
d) a részletes szakértői anyagvizsgálatok módjának meghatározása,
e) vizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak értékelése és
f) a szükséges javításokra vonatkozó javaslatok elkészítése.
(2) Ha a szerkezet tervezője nem ismert vagy már nem elérhető, a felújítást szakirányú mérnök kamarai jogosultsággal
rendelkező szakértő dolgozza ki. Ebben az  esetben a  szerkezet részletes, tervszintű felmérését is dokumentáltan,
a felmérési terv összeállításával kell elvégezni.
4. A gyártással, kivitelezéssel kapcsolatos követelmények
5. § A  szórakoztatási célú berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet, szórakozási célú sporteszköz gyártójának
feladata
a) a felhasznált alapanyagok műszaki jellemzőinek hiteles igazolása,
b) a szükséges üzemeltetési, használati és karbantartási utasítások összeállítása,
c) a gyártói kockázatelemzés elvégzése és dokumentálása, valamint
d) a kockázatértékelésen alapuló használati korlátozások meghatározása.
 
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 160. szám 4499
 
6. § (1) Gyártó és kivitelező – a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – csak tanúsított minőségirányítási rendszerrel rendelkező
gazdasági szereplő lehet.
(2) Az  I. veszélyességi osztályba tartozó acélszerkezetek gyártójának rendelkeznie kell tanúsított üzemi
gyártásellenőrzési rendszerrel és hegesztőüzemi tanúsítvánnyal.
(3) Vasalt út kivitelezése során a via ferraták (mászóösvények) tervezése és kivitelezése tárgyú, MSZ EN 16869 műszaki
szabványban foglaltakat vagy a  szabványos megoldással biztonsági szempontból egyenértékű megoldást kell
alkalmazni.
5. Az üzemeltető feladatai
7. § (1) A szórakoztatási célú berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet, szórakozási célú sporteszköz üzemeltetőjének
a feladata biztosítani
a) az operatív üzem biztonságát,
b) a használati korlátozások betartását,
c) a rendszeres ellenőrzések, a folyamatos karbantartás elvégzését és a munkák dokumentálását,
d) a tervezési, kivitelezési és üzemeltetési dokumentáció megőrzését és tárolását,
e) a biztonságos használatra alkalmas állapot ellenőrzését,
f) két független szakértői felülvizsgálat között a  szórakoztatási célú berendezés, létesítmény, ideiglenes
szerkezet, a  vasalt út és a  görgős sporteszközök létesítménye kivételével a  szórakozási célú sporteszköz
megfelelő állapotát és a szerkezet mindenkori felállításának szakszerűségét,
g) az operatív üzemeltetési, kezelési feladatokat ellátó személyek felkészítését,
h) az üzemeltetési kockázatok elemzésének legalább évenkénti gyakorisággal történő rendszeres, valamint
a szórakoztatási célú berendezéssel, létesítménnyel, ideiglenes szerkezettel, szórakozási célú sporteszközzel
kapcsolatos rendkívüli eseményt követő eseti elvégzését,
i) az I. veszélyességi osztályba tartozó szórakoztatási célú berendezések, létesítmények háromévente, a tervező
által meghatározott kritikus elemek szétszedett állapotban történő vizsgálatához tartozó szakértői munkák
elvégeztetését, valamint
j) az I. és II. veszélyességi osztályba tartozó szórakoztatási célú berendezések, létesítmények kezelő
személyzetének a  biztonságos üzemeltetésre való kioktatását és az  állandó megbízatással működő
személyzet biztonsági ismereteinek legalább háromévenkénti megújítását.
(2) Vasalt út esetében az  üzemeltető a  terheléses vizsgálat kivételével minden év március hónap végéig, baleset
bekövetkezése esetén soron kívül elvégzi a  via ferraták (mászóösvények) tervezése és kivitelezése tárgyú,
MSZ EN 16869 műszaki szabványban foglaltak szerinti vizsgálatot. Terheléses vizsgálatot az üzemeltető akkor végez,
ha szemrevételezés alapján nem megfelelő a rögzítés.
(3) A  vasalt út üzemeltetője a  (2)  bekezdés szerinti vizsgálat elvégzésén túl három havonta szemrevételezéses
üzemeltetői ellenőrzést végez az  útvonalon. A  kötélbilincseket az  üzemeltető szúrópróbaszerűen ellenőrzi.
Az elvégzett ellenőrzéseket az üzemeltető fényképpel és írásban egyaránt dokumentálja.
(4) A  görgős sporteszközök létesítményének üzemeltetője évente szemrevételezéses üzemeltetői ellenőrzést végez
a létesítményen. Az elvégzett ellenőrzéseket az üzemeltető fényképpel és írásban egyaránt dokumentálja.
(5) A  (3) és (4)  bekezdésben meghatározott üzemeltetői ellenőrzésről készült írásos dokumentum legalább
a következőket tartalmazza:
a) az ellenőrzés időpontja, helyszíne;
b) az ellenőrzés eredménye, a feltárt hiányosságok és nem-megfelelőségek megjelölésével;
c) az utóellenőrzés szükségességének megjelölése;
d) az ellenőrzést végző neve, elérhetősége és aláírása.
8. § (1) Az  üzemeltető a  szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, ideiglenes szerkezetet, valamint a  vasalt út
kivételével a szórakozási célú sporteszközt műszaki vizsgálat céljából bemutatja a kijelölt szervezetnek
a) az első használatbavétel előtt,
b) a szórakoztatási célú berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet, szórakozási célú sporteszköz olyan
javítását, átalakítását követően, amely hatással van annak műszaki, biztonsági állapotára,

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 160. szám 4500
 
c) a szórakoztatási célú berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet, szórakozási célú sporteszköz okozta
baleset esetén,
d) ismeretlen eredetű meghibásodás esetén,
e) az 1.  melléklet szerinti veszélyességi osztálynak megfelelő, a  16.  § (1) és (2)  bekezdésében meghatározott
időszakonként.
(2) A  műszaki vizsgálatot az  üzemeltető az  általa választott kijelölt szervezettel végezteti el. E  célból
az  üzemeltető átadja a  kijelölt szervezetnek a  gyártó vagy kivitelező nevét, lakcímét vagy székhelyét, valamint
az  I.  és  II.  veszélyességi osztályba tartozó, szórakoztatási célú berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet,
valamint a  vasalt út kivételével a  szórakozási célú sporteszköz esetén a  berendezés hivatalos műszaki
dokumentumgyűjteményét és kézikönyvét.
(3) A  hivatalos műszaki dokumentumgyűjteményt és a  kézikönyvet az  üzemeltető a  vonatkozó szabvány vagy
azzal biztonsági szempontból egyenértékű műszaki megoldás alkalmazásával állítja össze. Az  üzemeltetési
követelményeket tartalmazó dokumentumot az üzemeltető magyar nyelven bocsátja rendelkezésre.
9. § Az üzemeltető a szórakoztatási célú berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet, valamint a vasalt út kivételével
a  szórakozási célú sporteszköz üzemeltetését akkor kezdheti meg, ha rendelkezik hatályos megfelelőségi
tanúsítvánnyal. Az üzemeltető a megfelelőségi tanúsítványt az üzemeltetés helyszínén tartja.
10. § (1) A  szórakoztatási célú berendezésen, létesítményen, ideiglenes szerkezeten, valamint vasalt út kivételével
a szórakozási célú sporteszközön jól látható módon fel kell tüntetni
a) a  szórakoztatási célú berendezésen szállítható vagy a  szórakoztatási célú létesítményen, ideiglenes
szerkezeten, szórakozási célú sporteszközön egy időben tartózkodó személyek megengedett legnagyobb
számát vagy a megengedett terhelést,
b) a használókra és a használhatóságra vonatkozó korlátozásokat,
c) a megfelelőségi tanúsítványt kibocsátó kijelölt szervezet nevét, a tanúsítvány számát, kibocsátásának keltét
és hatályának lejártát,
d) a  szórakoztatási célú berendezés, létesítmény – egyértelmű azonosítást lehetővé tevő – megnevezését,
egyedi pályanevét vagy pályarajzot, elrendezési vázrajzot, helyszínrajzot, amelyen jól azonosítható módon be
kell jelölni az eszközcsoport adott tagját.
(2) Vasalt út esetében az  üzemeltetőnek a  beszállásnál tájékoztató táblát kell elhelyeznie az  alapvető használati és
biztonsági előírásokról, a  karbantartásért felelős üzemeltető elérhetőségéről, és rendelkeznie kell a  használatot
szabályozó házirenddel, melynek elérhetőségét internetes honlapon biztosítja.
11. § Az  üzemeltető változása esetén az  új üzemeltető a  szórakoztatási célú berendezés, létesítmény, ideiglenes
szerkezet, valamint a vasalt út kivételével a szórakozási célú sporteszköz megfelelőségi tanúsítványát kiállító kijelölt
szervezetnél harminc napon belül bejelenti az üzemeltetőváltást.
12. § (1) Az  üzemeltető üzemeltetési naplót vezet, amelyben a  szórakoztatási célú berendezés, létesítmény minden
telepítését követően feltünteti az  előírásnak megfelelő szerelést, az  üzemórák számát, valamint az  üzemelés
közben bekövetkezett esetleges hibákat és azok elhárítását. Az üzemeltető az üzemeltetési naplót az üzemeltetés
helyszínén tartja.
(2) Az  üzemeltető a  szórakoztatási célú berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet, valamint vasalt út kivételével
a  szórakozási célú sporteszköz valamennyi üzembe helyezése, illetve használata előtt meggyőződik arról, hogy
a  berendezés, létesítmény, sporteszköz állapota és szerelése, valamint az  alkalmazott érintésvédelem megfelel
a biztonságossági követelményeknek.
13. § (1) Az  üzemeltető az  I. veszélyességi osztályba tartozó, szórakoztatási célú berendezés, létesítmény esetén minden
telepítést követően az alábbi vizsgálatok során ellenőrzi és dokumentálja a telepített állapotot:
a) a műszaki követelmények vizsgálata, az előzetes üzempróbák során észlelt nem-megfelelőségek kijavítása, és
az üzempróbák elvégzésekor felmerült nem-megfelelőségek megszüntetésének ellenőrzése;
b) a  szerkezet rögzítése (alápallózás és lehorgonyzás) helyességének ellenőrzése a  terveknek és
a talajviszonyoknak megfelelően;
 
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 160. szám 4501
 
c) a tervdokumentációnak való megfelelőség (tervszerűség) vizsgálata keretében
ca) a szükséges teherviselő részek megfelelő beépítésének tételes vizsgálata, ideértve a kirögzítéseket
is,
cb) a teherhordó elemek alak és keresztmetszet szerinti megfelelőségének vizsgálata,
cc) a hidraulikus és pneumatikus alkatrészek megfelelő beépítésének és üzemképességének vizsgálata,
valamint
cd) a lépcsők, pódiumok, korlátok, burkolatok, díszítések és egyéb alkatrészek megfelelő beépítésének
vizsgálata;
d) a berendezés telepítésének (az elhelyezés megfelelőségének) vizsgálata;
e) a lényeges teherhordó szerkezeti elemek állapotának ellenőrzése (szemrevételes vizsgálat);
f) a levehető alkatrészek megfelelő rögzítésének ellenőrzése mind a tartóelemek, mind a világítási vezetékek és
az egyéb díszítések esetében;
g) a csatlakozások biztosításainak, a villamos vezetékek és a nyomás alatti vezetékek biztonságos beépítésének
vizsgálata (szemrevételes vizsgálat);
h) a  biztonsági berendezések terv szerinti felszerelésének, valamint az  ajtók és az  utasok biztonságára ható
berendezések hatékonyságának ellenőrzése (szemrevételes vizsgálat);
i) a szükséges űrszelvényeken belüli szabad helyek és biztonsági távolságok meglétének ellenőrzése;
j) szemrevételes vizsgálat során annak ellenőrzése, hogy nincs-e meghibásodás a villamos részekben;
k) az utasbefogadó egységek és a forgó, emelkedő-süllyedő látványberendezések próbajáratása teher nélkül.
(2) A telepített állapot ellenőrzését az üzemeltetőnek akkor kell kijelölt szervezettel elvégeztetnie, ha nemzeti szabvány
az üzemeltetőtől független szervezet általi ellenőrzésként ezt előírja.
6. A felhasználó feladata
14. § A  felhasználó biztosítja a  szórakoztatási célú berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet, szórakozási célú
sporteszköz felhasználási feltételeinek megtartását.
7. Az I. és a II. veszélyességi osztályba tartozó, szórakoztatási célú berendezés, létesítmény kezelése
15. § Az  I. és a  II. veszélyességi osztályba tartozó, szórakoztatási célú berendezést, létesítményt csak olyan személy
kezelheti, akit az  országos illetékességgel eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által feljogosított szervezet
a berendezés biztonságos üzemeltetésére kioktatott, és ennek tényéről részére igazolást állított ki.
8. A szórakoztatási célú berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet, szórakozási célú sporteszköz
időszakos műszaki vizsgálata
16. § (1) Az I. veszélyességi osztályba tartozó, szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, ideiglenes szerkezetet, valamint
a vasalt út kivételével a szórakozási célú sporteszközt évenként, a II. veszélyességi osztályba tartozó, szórakoztatási
célú berendezést, létesítményt, a  görgős sporteszközök létesítménye kivételével a  szórakozási célú sporteszközt
kétévenként, a  III. veszélyességi osztályba tartozó, szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, ideiglenes
szerkezet, valamint a  vasalt út kivételével a  szórakozási célú sporteszközt háromévenként időszakos műszaki
vizsgálatnak kell alávetni.
(2) Az  I. veszélyességi osztályba tartozó, szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, ideiglenes szerkezetet
háromévenként szétszerelt állapotban, majd azt követően összeszerelt állapotban kell bemutatni a  kijelölt
szervezetnek. A  megbontás mértékét és a  szétszerelt állapotban történő vizsgálat műszaki feltételeit a  kijelölt
szervezet előzetesen határozza meg a vizsgálat bejelentésekor.
(3) Az üzemeltető a megfelelőségi tanúsítvány hatályának lejárta előtt kezdeményezi az időszakos műszaki vizsgálatot
a  kijelölt szervezetnél. A  kijelölt szervezet a  műszaki vizsgálatot a  (2)  bekezdés szerinti szórakoztatási célú
berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet telepítési helyén elvégzi. A  szétszerelt állapotban történő vizsgálat
műszaki feltételeit a kijelölt szervezet határozza meg.
 
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 160. szám 4502
 
9. A szórakoztatási célú berendezés, létesítmény teljes körű felújítása
17. § (1) A 10 év élettartamot meghaladó szórakoztatási célú berendezés, létesítmény esetén tervezetten teljes körű felújítást
kell végezni.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti felújítást követően a  kijelölt szervezet a  berendezésen, létesítményen üzembe helyezést
megelőző eljárást folytat le.
(3) Az (1) bekezdés szerinti felújítást követően az I. veszélyességi osztályú, szórakoztatási célú berendezés, létesítmény
esetén az  üzemeltetőnek pótolnia kell és a  kijelölt szervezetnek át kell adnia a  kiviteli tervdokumentáció és
gépkönyv esetlegesen hiányzó elemeit, az üzemeltető által elkészített kockázatelemzést.
10. Záró rendelkezések
18. § Ez a rendelet 2020. november 30-án lép hatályba.
19. § A mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet alapján kiadott tanúsítványok
az azokban meghatározott időbeli hatály lejártáig hatályban maradnak.
20. § E  rendelet tervezetének a  műszaki szabályokkal és az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i
(EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
21. § E rendeletben meghatározott műszaki jellegű előírásoknak nem kell megfelelniük az olyan termékeknek, amelyeket
az  Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő, az ott irányadó
előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az e rendeletben meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.
22. § Hatályát veszti a mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet.
 
                                                                                                                 Dr. Palkovics László s. k.,
                                                                                               innovációért és technológiáért felelős miniszter
 
1. melléklet a 24/2020. (VII. 3.) ITM ren delethez
A szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint a szórakozási
célú sporteszközök veszélyességi osztályba sorolása
1. Az  I. veszélyességi osztályba tartozó, szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek,
valamint szórakozási célú sporteszközök
1.1. Szórakoztatási célú berendezések és létesítmények, amelyek magassága vagy emelési magassága 5 méternél
nagyobb vagy működési sebessége 10 m/s (36 km/óra) értéket meghaladja vagy gyorsulása 10 m/s²-nél
nagyobb:
1.1.1. felnőttek számára készült körhinta (ideértve a forgóhintát, átfordulós hintát, motoros hajóhintát és
keringő körhintát),
1.1.2. hullámvasút,
1.1.3. óriáskerék,
1.1.4. bungee-jumping és katapult,
1.1.5. légpárnás eszközök extrém ugráshoz (BagJump, blob),
1.1.6. alpesi, nyári bob és elektromos szánkópálya (bobkart),
1.1.7. 5 m magasságot meghaladó vízicsúszda,
 
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 160. szám 4503
 
1.1.8. kalandpark, magaslati kötélpálya, lecsúszópálya,
1.1.9. egyéb olyan, az  1.1.1–1.1.8.  pontban nem nevesített szórakoztatási célú berendezés, létesítmény,
amely esetében teljesül az, hogy a  magassága vagy az  emelési magassága 5 méternél nagyobb
vagy a működési sebessége 10 m/s (36 km/óra) értéket meghaladja vagy a gyorsulása 10 m/s²-nél
nagyobb.
1.2. Szórakozási célú sporteszközök, amelyeken 5 méternél nagyobb magasságba lehet felmászni, felemelkedni,
vagy ennél nagyobb magasságban végezhető a mozgás:
1.2.1. függőleges szélcsatorna,
1.2.2. szabadesés szimulátor,
1.2.3. nehéz, nagyon nehéz és extrém nehéz fokozatú vasalt út (via ferrata),
1.2.4. 4,5 m magasságot meghaladó mesterséges mászófal, ide nem értve a versenysport céljára használt
vagy sportegyesület keretében végzett edzés céljára igénybe vett mászófalat,
1.2.5. egyéb olyan, az 1.2.1–1.2.4. pontban nem nevesített szórakozási célú sporteszköz, amely esetében
teljesül az, hogy 5 méternél nagyobb magasságba lehet felmászni, felemelkedni, vagy ennél
nagyobb magasságban végezhető a mozgás.
1.3. Olyan szórakoztatási célú ideiglenes szerkezetek, amelyek rendezvény lebonyolítására szolgáló, 20 m2
-t
meghaladó alapterületű épületek, és felállításuk időtartama meghaladja a 180 napot.
2. A II. veszélyességi osztályba tartozó, szórakoztatási célú berendezések és létesítmények, valamint szórakozási célú
sporteszközök
2.1. Szórakoztatási célú berendezések, amelyek magassága vagy emelési magassága 0,3 méternél nagyobb, de
5 méternél kisebb vagy működési sebessége 1,5 m/s és 10 m/s (5,4 km/óra és 36 km/óra) közé esik, vagy
gyorsulása 10 m/s2
-nél kisebb:
2.1.1. hófánk,
2.1.2. dodzsem,
2.1.3. gokart,
2.1.4. szimulátor,
2.1.5. elvarázsolt kastély,
2.1.6. vízi ejtőcsónak,
2.1.7. 1–5 m magasságú vízicsúszda,
2.1.8. egyéb olyan, a 2.1.1–2.1.7. pontban nem nevesített szórakoztatási célú berendezés és létesítmény,
amely esetében teljesül az, hogy a magassága vagy az emelési magassága 0,3 méternél nagyobb, de
5 méternél kisebb vagy a működési sebessége 1,5 m/s és 10 m/s (5,4 km/óra és 36 km/óra) közé esik,
vagy a gyorsulása 10 m/s2
-nél kisebb.
2.2. Szórakozási célú sporteszközök, amelyeken 1 méternél nagyobb, de 5 méternél kisebb magasságba lehet
felmászni, felemelkedni, vagy ebben a magasságban végezhető a mozgás:
2.2.1. gokart és quad jellegű járműpálya,
2.2.2. wakeboard,
2.2.3. 4,5 m magasságot el nem érő mesterséges mászófal, boulder fal, ide nem értve a  versenysport
céljára használt vagy sportegyesület keretében végzett edzés céljára igénybe vett mászófalat,
2.2.4. görgős sporteszközök létesítménye (görpálya).
2.3. A 2.1. és 2.2. pontba tartozó berendezések vagy sporteszközök bármelyikével rendelkező játszóház.
2.4. Egyéb olyan, a 2.2.1–2.2.4. pontban nem nevesített szórakozási célú sporteszköz, amely esetében teljesül az,
hogy azokon 1 méternél nagyobb, de 5 méternél kisebb magasságba lehet felmászni, felemelkedni, vagy
ebben a magasságban végezhető a mozgás.
3. A  III. veszélyességi osztályba tartozó, szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek,
valamint szórakozási célú sporteszközök
3.1. Szórakoztatási célú berendezések, olyan külső energiaforrásról hajtott berendezések, amelyek használója
a  beszállószintről 0,3 m-nél kevesebbet emelkedik és a  sebessége 1,5 m/s-nál (5,4 km/óránál) kisebb, vagy
amelyeken 1 méternél magasabbra nem lehet felmászni:
3.1.1. gyermekek számára készült körhinta,
3.1.2. 5 m2
 alapterületet meghaladó felfújható berendezések,
3.1.3. vízi élménypark, ideértve a vízre helyezett felfújható berendezéseket is,
3.1.4. gyermekvonat,
3.1.5. kerti vasút,
 
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 160. szám 4504
 
3.1.6. akkumulátoros gyermekautó és -motor,
3.1.7. akkumulátoros vagy kézi hajtású gyermekcsónak,
3.1.8. céllövölde,
3.1.9. erőmérő játék,
3.1.10. 1 m magasságot meg nem haladó vízicsúszda,
3.1.11. mobil játszóház,
3.1.12. vízibicikli,
3.1.13. buborékfoci.
3.2. Szórakozási célú sporteszközök, amelyeken 1 méternél magasabbra nem lehet felmászni vagy a felhasználó
a saját erejéből rugalmas alátámasztáson 1 méternél magasabbra nem tud felugrani:
3.2.1. kondipark, kültéri fitness eszköz,
3.2.2. gumiasztal (trambulin),
3.2.3. könnyű és közepes fokozatú vasalt út (via ferrata).
3.3. Szórakoztatási célú ideiglenes szerkezetek:
3.3.1. 3 m magasságot meghaladó, ideiglenes installáció,
3.3.2. 50 m2
-t meghaladó alapterületű sátor,
3.3.3. 50 m2
-t meghaladó alapterületű színpad,
3.3.4. színpadfedés,
3.3.5. színpadtechnikai tartószerkezet,
3.3.6. 20 főt meghaladó befogadóképességű mobil lelátó.
3.4. A 3.1. és 3.2. pontba tartozó berendezések vagy sporteszközök bármelyikével rendelkező játszóház.
3.5. Egyéb olyan, külön nem nevesített szórakoztatási célú berendezés és létesítmény, szórakozási célú
sporteszköz, amely a 3.1. vagy 3.2. pontban meghatározott műszaki kritériumokat kielégíti.

Nincs hozzászólás.

bezár

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

Polyák András hozzászólt ehhez :

2020-as Ride.hu bajnokság állása 1. forduló - "..."

Tóháti Róbert bio hozzászólt ehhez :

Velosophie - Miniramp project - "Jóflash jó ez a stílusa a..."

hozzászólt ehhez :

A véleményem ez! - A váci skatepark - "A váci "skate..."

NIKE hozzászólt ehhez :

Kivel ne rovatunk......... - "Én arra gondoltam hirtelen, ho..."

Tóháti Róbert bio hozzászólt ehhez :

Kivel ne rovatunk......... - "Nyugi Nike, lehet akciós volt ..."

hozzászólt ehhez :

Dunántúli Extrém Sport Bajnokság - Tapolca - "Várunk min..."

NIKE hozzászólt ehhez :

Ride.hu bajnokság 2014 tervezett változások - "Ez sajnos s..."

Nagy Zsolt hozzászólt ehhez :

Ride.hu bajnokság 2014 tervezett változások - "..."

NIKE hozzászólt ehhez :

Ride.hu bajnokság 2014 tervezett változások - "..."

Nagy Zsolt hozzászólt ehhez :

Ride.hu bajnokság 2014 tervezett változások - "Az ötlet j..."